توییت وزیر امورخارجه در مورد برنامه کاری فشرده در نیویورک