شینگلپرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …فروش انواع کارت مایفر ،mifare pvc …پراستیک اسید 15 اکسیدین

تولید در کشور مشکل سیاستی دارد/ فرهنگ کارآفرینی باید بین جوانان تقویت شود