طراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره …تعمیرات موبایل در امداد موبایلحمل و نقل زمینی شهرستان بار تهراناملاک ایران ارژنگ ( میدان هفت تیر …