رجزخوانی سرباز هنگ مرزی قصرشیرین در حضور استاندار کرمانشاه