محاصره یک فرد مسلح در محوطه سازمان ملل متحد

محاصره یک فرد مسلح در محوطه سازمان ملل متحد