تعمیرات لوازم خانگیبهترین آموزشگاه زبان کودکان در …ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …طراحی و بهینه سازی وبسایت

معاونان جدید دانشگاه خواجه نصیر منصوب شدند
به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی فرهاد یزدان دوست رئیس دانشگاه، سعید رعیتی به عنوان معاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه منصوب شد. رئیس دانشگاه در این حکم با اشاره به همفکری با اساتید و کارشناسان مربوطه خواستار حفظ بیت المال و اجرای سیاست های کلان دانشگاه و تقویت نظم و انضباط و قانون مندی شده است. یزدان دوست در نامه ای جداگانه از فعالیت های دکتر عبدالمجید خوشنود در طی مدت مسئولیت تقدیر بعمل آورده است. رئیس دانشگاه خواجه نصیر در حکمی دیگر عبدالمجید خوشنود را به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه منصوب کرد. وی در این حکم با اشاره به همفکری با اساتید و کارشناسان مربوطه خواستار حفظ بیت المال و اجرای سیاست های کلان دانشگاه و تقویت نظم و انضباط و قانون مندی شده است. یزدان دوست در نامه ای جداگانه از فعالیت های دکترمحمد جواد ولدان زوج در طی مدت مسئولیت تقدیر بعمل آورده است. کد خبر 4957685 مهتاب چابوک