موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …چاپ کارت پی وی سیدستگاه بسته بندی

۷۰۰ میلیارد تومان برای تامین زیرساخت روستاهای سیل زده اختصاص یافت