به گزارش خبرگزاری مهر، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش و شبکه ۴ سیما در روز فردا پنجشنبه هفتم فروردین به شرح زیر است: شبکه آموزش متوسطه دوره اول: ساعت٩ تا ۹:۳۰ درس ادبیات فارسی پایه ۷ ساعت ۹:۳۰ تا١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه۹ ساعت١٠ تا ۱۰:۳۰ درس کار و فناوری پایه۸ دوره ابتدایی: ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم ازساعت١٢ تا ۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم از ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ بازی و ریاضی پایه پنجم از ساعت ۱۳:۲۰ تا ۱۳:۴٠ هدیه‌های آسمانی پایه ششم متوسطه دوم: ساعت ۱۵ درس فیزیک پایه ١١تجربی ساعت ١۵:٣٠ درس شیمی ٢ پایه ۱۱ ساعت ۱۶ درس هندسه٢ پایه یازدهم ساعت ۱۶:۳۰ درس ادبیات فارسی پایه١١ ساعت ۱۷ درس حسابان ٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک ساعت ۱۷:۳۰ درس عربی، زبان قرآن ٣ شبکه ۴ جدول برنامه دروس رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه‌ای وکاردانش: ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس ریاضی و آمار پایه١٠ ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١ ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس تاریخ ٣ پایه١٢ ساعت ۹:۳۰ تا١٠ درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه ۱۲ ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس اخلاق اسلامی ٣ پایه ۱۲ ساعت ۱۰:۳۰ تا١١ درس طراحی ٢ پایه١١ ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ متناسب سازی رنگ پایه ١١ ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ متناسب سازی رنگ پایه١١ کد خبر 4886213