تعمیر تلویزیون ال جیخرید فوری کاندومشینگلدستگاه سلفون کش

نامه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دبیر کل سازمان ملل