تسلیت امیرعبداللهیان برای درگذشت رئیس ستاد دفاعی جمهوری هند

تسلیت امیرعبداللهیان برای درگذشت رئیس ستاد دفاعی جمهوری هند