وضعیت میزبانی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز شنبه مشخص می شود