زیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلمشاوره فرمولاسیون پودرهای نوشیدنی …قالبسازی و پرسکاریکارتن سازی

کم مانده بود حمله اسرائیل به حومه دمشق به سرنگونی هواپیمای مسافربری منجر شود