همه چیز در خصوص آبیاری تحت فشاردوزینگ پمپ .مترینگ پمپساک پارچه ای (کیسه سوزنی).کیسه …پمپ ضد اسید