گزارش توئیتری امیرعبداللهیان از دیدارهایش در نیویورک