شیخ «نعیم قاسم» برای حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری وارد تهران شد