هدف مذاکرات لغو تمامی «تحریم‌های برجامی و فرا برجامی» است

هدف مذاکرات لغو تمامی «تحریم‌های برجامی و فرا برجامی» است