خرید گوسفند زنده عید قربانچاپ و تولید پاکت رادیولوژی ؛ پاکت …برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …گیت کنترل تردد