مصدوم شدن ۳۶ نفر در دو حادثه تصادف

مصدوم شدن ۳۶ نفر در دو حادثه تصادف