تعداد واکسینه شدگان علیه کرونا از مرز ۴۷ میلیون نفر عبور کرد

تعداد واکسینه شدگان علیه کرونا از مرز ۴۷ میلیون نفر عبور کرد