برگزاری مسابقات قهرمانی کشور گلف آقایان با حضور ۱۰۰ ورزشکار