بازدید رئیس جمهور از ایستگاه راه آهن اردبیل - میانه