بالاترین خدمت به انسان‌ها آموختن اندیشیدن به آنها است