بسته های آمادگی و جزوات و سوالات …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپمبلمان آمفی تئاتر،رض کوموسسه حقوقی عدالت شمیران

اعضای هیات مدیره پرسپولیس معرفی شدند/موافقت بااستعفای رئیس جنجالی