عدم حضور شهردار تهران در صحن شورای شهر به دلیل بیماری