سقوط بار میوه از وانت‌ و رفتار زیبا و قابل تحسین مردم رشت