تعدادی خانم جهت نظافت و پخت و پزفروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …ازمون پیوست به همسر هلندیتور کیش قیمت مناسب