صرفه جویی ارزی بومی سازی به مرز ۱.۳ میلیارد دلار می رسد