رشد ۴۰ هزار واحدی بورس/ شاخص در ارتفاع ۱.۴ میلیون واحدی