فروش کیت تخلیص از ژل و PCR یکتا …اجاره خودرو وتشریفاتفروش گالن 20 لیتریاجاره بالابر

تصاویر ماهواره ای از تغییرات یک ساله ۱۱ دریاچه و تالاب کشور
به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران، تصاویر مربوط به پایش ماهواره ای تغییرات سطح برخی دریاچه ها و تالابها در خرداد ۹۹ نسبت به خرداد ۹۸ منتشر کرد. تغییرات سطح آب دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان، هامون های سیستان، لیپار، چغاخور، ارژن، پریشان، بلمک و غوری گل با استفاده از تصاویر ماهواره ای پایش شده است. برای هر منطقه دو تصویر ماهواره سنتینل۲ (Sentinel-۲) مربوط به خرداد ۹۹ و خرداد ۹۸ مورد استفاده قرار گرفته است. البته برای هامون های سیستان و دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان از تصاویر مادیس استفاده شده است. در این بررسی ها تا حد امکان تصاویر در روزهای مشابه انتخاب شده است؛ برای نمایش تصاویر از ترکیب رنگی کاذب (FCC) استفاده شده که در آن آب به رنگ تیره و پوشش گیاهان در دامنه رنگ قرمز قابل مشاهده هستند. بررسی ها نشان می دهد که مساحت تالاب گمیشان در استان گلستان نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ کیلومترمربع کاهش یافته و تقریباً خشک شده است. دریاچه صورتی لیپار چابهار، دریاچه چغاخور، بلمک، لپو و پلنگان نیز کاهش سطح داشته اند و دریاچه پریشان همچنان خشک است. سطح تالابهای سیستان نسبت به سال گذشته بیش از ۱۴۰ کیلومترمربع افزایش یافته است. اما دریاچه ارژن کاملا خشک شده است. نکته مهم در برآورد سطح تالابها، وجود پوشش گیاهی در سطح آب است. در مناطقی که سطح آب با پوشش گیاهی بطور کامل پوشیده شده باشد، در پردازش تصاویر ماهواره ای به عنوان گیاه شناخته می شود و در نتیجه از سطح آب کاسته می شود. سطوح استخراج شده در جدول صرفاً سطوح آبی تالاب هستند. این جدول تغییرات سطح آب در مناطق مذکور را نشان می دهد. وضعیت مساحت سطح آبی برخی دریاچه ها و تالاب های کشور وضعیت سطح آب تالاب های این جدول به ترتیب در تصاویر شماره ۱ تا ۱۸ نشان داده شده است. تصویر شماره ۱: تالاب چغاخور۰۷/۰۳/ ۱۳۹۸، تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۱۳.۶۸ کیلومترمربع تصویر شماره ۲: تالاب چغاخور۱۲/۰۳/ ۱۳۹۹ ، تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۱۱.۵۸ کیلومترمربع تصویر شماره ۳: تالاب گمیشان ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۴۲.۲۱ کیلومترمربع تصویر شماره ۴: تالاب گمیشان ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۱.۰۶ کیلومترمربع تصویر شماره ۵: دریاچه بلمک ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۰.۳۴ کیلومترمربع تصویر شماره ۶: دریاچه بلمک ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۰.۰۸ کیلومترمربع تصویر شماره ۷: تالاب غوری گل ارومیه ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۰.۹۲کیلومترمربع تصویر شماره ۸: تالاب غوری گل ارومیه ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۰.۹۷ کیلومترمربع تصویر شماره ۹: تالاب لپو و پلنگان ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۰.۹۳ کیلومترمربع تصویر شماره ۱۰: تالاب لپو و پلنگان ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۰.۳۶ کیلومترمربع تصویر شماره ۱۱: دریاچه لیپار ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۰.۰۷ کیلومترمربع تصویر شماره ۱۲: دریاچه لیپار ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۰.۰۶ کیلومترمربع تصویر شماره ۱۳: هامون های سیستان ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ تصویر ماهواره ای مادیس. مساحت ۱۳۳۹ کیلومترمربع تصویر شماره ۱۴: هامون های سیستان ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ تصویر ماهواره ای مادیس. مساحت ۱۴۸۲.۶۶ کیلومترمربع تصویر شماره ۱۵: دریاچه پریشان و ارژن ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲ مساحت به ترتیب: ۲۰.۴ و صفر کیلومترمربع تصویر شماره ۱۶: دریاچه پریشان و ارژن ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲ مساحت به ترتیب: صفر کیلومتر مربع و تا حد زیادی کاهش یافته است تصویر شماره ۱۷: دریاچه مهارلو، بختگان و طشک ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ تصویر ماهواره ای مادیس مساحت به ترتیب : ۱۶۵.۲۳، ۷۶ و ۱۳۲.۸۴ کیلومترمربع تصویر شماره ۱۸: دریاچه مهارلو، بختگان و طشک ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ تصویر ماهواره ای مادیس مساحت به ترتیب : ۱۷۴.۴۶، ۱۵۸.۴۲ و ۱۴۵.۳۲ کیلومترمربع کد خبر 4968044 معصومه بخشی پور