واکسن‌های تزریق شده به ۵۲ میلیون و ۷۳۲ هزار دوز رسید