ترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایرست لباس زوجینآهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

لحظه انفجار لاشه نهنگ