واکنش رئیس قوه قضاییه به صدور قرار ۵ هزار میلیارد تومانی

واکنش رئیس قوه قضاییه به صدور قرار ۵ هزار میلیارد تومانی