دستگاه سیل لیوانتاج گل ترحیماینسرت ، مته ، فرز انگشتی ، قلاویز …میکسرمستغرق واجیتاتور

گرامیداشت سالروز اعطای نشان فداکاری به دانشگاه افسری امام علی(ع)