فروش کارتن پستیتعمیر تلویزیون ال جیباطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …آماده سازی و بسته بندی غذا

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۵ مهرماه
به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴، آموزش و معارف در روز شنبه پنجم مهرماه به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸:۳۰ استاندارد نقاشی چهره - پایه ۱۱- رشته چهره سازی - شاخه کار و دانش ساعت ۸:۳۰ تا ۹ دانش فنی پایه - پایه ۱۰ - درس طراحی دوخت - شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت ۹ تا ۹:۳۰ مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده - پایه ۱۲- رشته مدیریت خانواده - شاخه کار و دانش ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ الزامات محیط کار - پایه ۱۰- مشترک شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ نوآوری و کارآفرینی- پایه ۱۱- مشترک شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش دوره ابتدایی ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم متوسطه اول ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵ نگارش -نقشه نوشتن پایه هفتم ساعت ۱۵ تا ۱۵:۳۰ نگارش -طراحی و نقشه ذهنی پایه هشتم ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶ نگارش - ذهن نظامند و پرورده پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰ آموزش مجازی-چرخه تدریس مجازی قسمت دوم (آموزش معلمان) متوسطه دوم ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۳ پایه ۱۲- رشته علوم تجربی ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ زیست شناسی ۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸ فیزیک ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی ساعت ۲۰ تا ۲۰:۲۵ فیزیک ۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ فیزیک ۵ پایه یازدهم رشته علوم تجربی شبکه ۴ ساعت ۷:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۸ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۸:۳۰ درس ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۱۰:۱۵ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۱۰:۴۵ درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۱۱:۱۵ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۱۱:۴۵ درس زبان خارجی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها ساعت ۱۲:۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک ساعت ۱۲:۴۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک ساعت ۱۳:۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک شبکه قرآن و معارف اسلامی ساعت ۱۵ درس علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۵:۳۰ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته تجربی و ریاضی ساعت ۱۶ درس علوم و معارف قرآنی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف ساعت ۱۶:۳۰ درس آموزش قرآن پایه ۷ متوسطه دوره اول کد خبر 5032636 روح اله صابرزاده