اختلاف نظر در خصوص تعیین استاندار کرمان

اختلاف نظر در خصوص تعیین استاندار کرمان