گیت کنترل ترددمکانیک سیار باطریساز سیار تمام …شینگلمرکز تعمیر لوازم خانگی سامسونگ

تاسیس ۴ صندوق پژوهش و فناوری جدید