تعمیرات لوازم خانگیمشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …وزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیونتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …

صدور بیمه‌نامه ارزی مشروط به دریافت حق بیمه به ارز شد