چراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrکارمند پاره وقت و تمام وقتحوله تبلیغاتیتست ورزش NORAV آمریکا/آلمان