طرح جایگزین ایران، در صورت شکست مذاکرات

طرح جایگزین ایران، در صورت شکست مذاکرات