در میان وزرای جدید سوئد دو نفر ایرانی هستند

در میان وزرای جدید سوئد دو نفر ایرانی هستند