ترکیه دیگر از ما گاز نمی‌خرد

ترکیه دیگر از ما گاز نمی‌خرد