ادعای عجیب شبکه ترکیه‌ای درباره جزایر ایران

ادعای عجیب شبکه ترکیه‌ای درباره جزایر ایران