نامه دیده نشده رهبر انقلاب به حاج قاسم پس از فتح آمرلی

نامه دیده نشده رهبر انقلاب به حاج قاسم پس از فتح آمرلی