صعود بازار ارز تمامی ندارد

صعود بازار ارز تمامی ندارد