برجام بعد از توافق پاره می‌ شود؟

برجام بعد از توافق پاره می‌ شود؟