وضعیت پرونده کرسنت در قوه قضاییه از چه قرار است؟

وضعیت پرونده کرسنت در قوه قضاییه از چه قرار است؟