یک بازیگر پیشکسوت در بیمارستان بستری شد

یک بازیگر پیشکسوت در بیمارستان بستری شد