مقامات آمریکایی: مذاکرات پنج شنبه یا جمعه اتمام خواهد یافت

مقامات آمریکایی: مذاکرات پنج شنبه یا جمعه اتمام خواهد یافت