روایت پالتیکو از مذاکرات وین: دشوارترین مسائل باقی مانده است

روایت پالتیکو از مذاکرات وین: دشوارترین مسائل باقی مانده است