غرب ابتکار عمل خود را با خاتمه تحریم‌ها نشان دهد

غرب ابتکار عمل خود را با خاتمه تحریم‌ها نشان دهد